MILLE FIABE

Set Design for Mille Fiabe

Photos: Rafael Kroetz